logo
  • + 1800 1024 869
  • iams_99@yahoo.com
  • Pay Online

PGI Dec 2013 Toppers

PGI Dec 2013 Toppers

Dr. Abhinav Anand   Rank 9
Dr. Raghava Rao G   Rank 11
Dr. P Kaushik Rao   Rank 20
Dr. Gyana Ranjan Nayak   Rank 21
Dr. Avin Goel   Rank 25
Dr. P Mrudhula   Rank 26
Dr. Gaurav Singh   Rank 31
Dr. Varun Bansal   Rank 32
Dr. Sandeep Gera   Rank 34
Dr. Sri Sita Garimella  Rank 36
Dr. Adarsh Ghosh  Rank 44
Dr. Devleena Gangopadhyay   Rank 49
Dr. Sougata Mahato   Rank 51
Dr. Saurabh Srivastava   Rank 72
Dr. Hitesh Singhal  Rank 79
Dr. Saiket jena  Rank 95
Dr. Abhijit Vipul   Rank 100
Dr. Harshit Garg   Rank 109