logo
  • Login
  • Register Now

Calcutta PGEE Topers

Calcutta PGEE Topers

Dr. Abhinav Singhal Rank 1
Dr. Satarupa Mukherjee Rank 2
Dr. Jasodhara Chodhary Rank 3
Dr. Sonam Mitra Rank 4
Dr. Argha Chatterjee Rank 6
Dr. Arita Mukherjee Rank 8
Dr. Adreesh Mukherjee Rank 10
Dr. Partha Pratim Halder Rank 11
Dr. Soumua Paik Rank 12
Dr. Sabyasachi Das Rank 13
Dr. Sudipta Roy Rank 14
Dr. Arindam Mukherjee Rank 15
Dr. Papri Sarkar Rank 17
Dr. Debabrata Nandi Rank 19
Dr. Pradip Kr. Mondal Rank 21
Dr. Subhojit Das Rank 22
Dr. Bhusan Chaki Rank 23
Dr. Samik Pramanik Rank 26
Dr. Sumanta Kumar Bera Rank 27
Dr. Amit Bhauwala Rank 28
Dr. Sudeep Das Rank 30
Dr. Sujay Samanta Rank 31
Dr. Aniruddha Rudra Rank 34
Dr. Sujoy Samanta Rank 40
Dr. Rajan Palui Rank 43
Dr. Santosh Kr. Maurya Rank 44
Dr. Souvik Paul Rank 45
Dr. Debarshi Bose Rank 46
Dr. Ayesha Sultana Rank 47
Dr. Sujoy Saha Rank 48
Dr. Arindam Mukherjee Rank 49