logo
  • Login
  • Register Now

West Bengal PG Toppers

West Bengal PG Toppers

Dr. Anindya Ghosh Rank 1
Dr. Pragati Bhatwal Rank 2
Dr. Anirban Dey Rank 3
Dr. Manish Kumar Rank 4
Dr. Shweta Kothari Rank 5
Dr. Soma Soren Rank 5
Dr. Smartya Pulai Rank 10
Dr. Payel Maondal Rank 11
Dr. Anurima Patra Rank 13
Dr. Sushant Kumar Pathak Rank 18
Dr. Shivangi Saha Rank 19
Dr. Koushik Sarkar Rank 21
Dr. Soumya Ghosh Rank 22
Dr. Akask Panigrahi Rank 24
Dr. Soumi Kundu Rank 26
Dr. Aniruddha Ghosh Rank 33
Dr. Abhishek Chowdhury Rank 36
Dr. Satyam Sinha Rank 50
Dr. Koushik Kumar Nayak Rank 57
Dr. Sourabh Suman Rank 60
Dr. Abhishek Ghosh Rank 61
Dr. Debahuti Midya Rank 65
Dr. Atri Pal Rank 66
Dr. Moumita Biswas Rank 74
Dr. Sumanta Panja Rank 75
Dr. Soham Tarafder Rank 80
Dr. Debleena gangopadhayay Rank 84
Dr. Atasi Samanta Rank 100
Dr. Sadia Rahaman Rank 102
Dr. Satyaki Das Rank 104
Dr. Ishita Konar Rank 105
Dr. Tanima Roy Rank 109
Dr. Debdeep Mondal Rank 137
Dr. Somdev Sil Rank 144
Dr. Arnab Halder Rank 160
Dr. Sujata Bhowal Rank 160
Dr. Singdha Taparia Rank 187
Dr. Priyanka Priyadarshani Rank 199
Dr. Rashi Maheshwari Rank 202
Dr. Somnath Kundu Rank 225
Dr. Saunak Nath Rank 228
Dr. Rajarshi Sannnigrahi Rank 260
Dr. Sourav Santra Rank 272
Dr. Nuza Bint Kamal Rank 300
Dr. Swati Kumar Rank 306
Dr. Daibi Guin Rank 319
Dr. Sudeshna Mukherjee Rank 329
Dr. Rohit Garg Rank 340
Dr. Naziba kasim Rank 359
Dr. Aritra Bandopadhayay Rank 366
Dr. Surya Sekhar Das Rank 496