Abroad Education
FMG
logo
  • + 1800 1024 869
  • iams_99@yahoo.com
  • Pay Online

AIIMS May 2013 Toppers

AIIMS May 2013 Toppers

Dr. Karthik Reddy RamidiRank 3
Dr. Kewal KanabarRank 6
Dr. Nikhil MakhijaRank 7
Dr. Rimesh Pal Rank 11
Dr. Nishant GurnaniRank 16
Dr. Sanjay SinghRank 18
Dr. K ManojRank 19
Dr. Shambo Guha RoyRank 20
Dr. Nishank MehtaRank 21
Dr. Nirmalya RayRank 26
Dr. Deepak JainRank 29
Dr. Hardik SardanaRank 32
Dr. Zutsi Dhananjay Vikram Rank 33
Dr. Animesh MandalRank 38
Dr. Pavan Kumar ReddyRank 40
Dr. Pranita SahayRank 64
Dr. Satyavrat VermaRank 67
Dr. Asjad mahmoodRank 71
Dr. Sweta Shubhadarshni Rank 78
Dr. Ventrapati PradeepRank 80
Dr. Richa Singh ChauhanRank 89
Dr. Gayatri AutkarRank 92
Dr. SK Afifur RehmanRank 97
Dr. Gaurav MangalRank 95