Abroad Education
FMG
logo
  • + 1800 1024 869
  • iams_99@yahoo.com
  • Pay Online

AIIMS May 2012 Toppers

AIIMS May 2012 Toppers

'
Dr. Sanchit SharmaRank 2
Dr. Adarsh ADRank 3
Dr. Akash TiwariRank 4
Dr. Partha Sarathi ChakrabortyRank 20
Dr. R Shravan KumarRank 29
Dr. Amit Kumar SangwanRank 32
Dr. Prabhakar SinghRank 35
Dr. Somit MittalRank 49
Dr. Priyankar Kumar DattaRank 53
Dr. Prashanth B GandhiRank 61
Dr. Kokkula PraneethRank 61(OBC-11)
Dr. Venus DalalRank 67
Dr. Raju Kumar Sahu Rank 75
Dr. Lolam VenkateshRank 83
Dr. Sankalp DudejaRank 94